Způsob zpracování osobních údajů (GDPR)

Na základě naší obchodní spolupráce udělujete společnosti GTB Group s.r.o., se sídlem Na Baštici 350, Staré Město 738 01, IČ: 14613221 (dále jen „GTB Group“) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v následujícím rozsahu:

1. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje, jež společnost GTB Group získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností GTB Group s.r.o., jako dodavatelem, jehož předmětem je prodej skla, skleněných komponentů a tepelných výměníků. Jedná se o zejména osobní údaje a. – f., níže uvedené. Tyto údaje budou použity za účely definovanými v bodě 2.

2. ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za těmito účely:

3. KDO A JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Společnost GTB Group, bude, jakožto správce osobních údajů, na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě, jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů, a to vlastními zaměstnanci nebo zpracovateli osobních údajů, tj. subjekty, které společnost GTB Group pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi (marketingové či reklamní agentury) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. NA JAKOU DOBU JE TENTO SOUHLAS UDĚLEN

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností GTB Group 

5. DOBROVOLNOST UDĚLENÍ SOUHLASU, MOŽNOST JEHO ODVOLÁNÍ

Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti GTB Group vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvoláním souhlasu na emailovou adresu export@gtb.cz.

6. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vámi poskytnuté údaje byly poskytnuty dobrovolně ve výše vymezeném rozsahu. Jako subjektu údajů vám náleží práva podle příslušných právních předpisů.

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

 1. jste oprávněni požadovat od společnosti GTB Group přístup k Vašim osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 2. jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5);
 3. jste oprávněni písemně požádat společnost GTB Group o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány); od 25.5.2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace)
 4. od 25.5.2018 jste oprávněni získat Vaše osobní údaje, které společnost GTB Group zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci;
 5. v případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, máte od 25.5.2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování; uplatníte-li námitku společnost, GRB Group zpracování Vašich osobních údajů ukončí;
 6. dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost GTB Group provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
  1. vznést námitku proti zpracování,
  2. požádat společnost GTB Group o vysvětlení,
  3. požadovat, aby společnost GTB Group odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů,
  4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Udělujete dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky na Váš elektronický kontakt, který společnost GTB Group získala v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu či v jiných legitimních případech.